برترین جوان سال 97

ثبت نام در وبگاه برترین جوان
  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    تصویر 3*4 با فرمت jpg حداکثر 200KB و مربوط به سال جاری.
  • لطفاً یک مقدار بین 1310 و 1450 را وارد نمایید .
  • هر رتبه در یک سطر درج شود. پیوست کپی مدارک مقام ها و رتبه های بدست آمده الزامی می باشد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : zip, jpg, pdf.
    لطفا تمامی مستندات مرتبط با رتبه ها و مقامهای فوق الذکر را ارسال نمایید. از ارسال فایلهای غیرضروری اجتناب فرمایید. فایلهای مجاز(zip,jpg,pdf) هستند. از ارسال فرمتهای دیگر خودداری شود.

تمامی فرمهای ثبت شده در سامانه، پس از تایید دستگاههای مربوطه، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.